Silniční daň

Kvůli koronaviru došlo ke  snížení sazby silniční daně pro některá nákladní vozidla od 1. 1. 2020, tuto změnu se zpětnou platností přinesla novela zákona o dani silniční z června 2020, součást novelizace řady daňových zákonů v souvislosti s koronavirem (viz zákon č. 299/2020 Sb.).

Kvůli koronaviru také došlo k plošnému posunutí úhrady záloh na silniční daň za 1. a 2. čtvrtletí roku 2020, a to nejpozději do 15. 10. 2020. Obvyklý termín zálohy za 1. čtvrtletí je 15. dubna 2020, za 2. čtvrtletí je to obvykle 15. července 2020.

U všech takto zpožděných úhrad budou automaticky prominuty úroky z prodlení a z posečkání.

Zálohy na silniční daň za rok 2020 byly tedy splatné do:

  1. října 2020 – záloha za 1., 2. a 3. čtvrtletí
  2. prosince 2020 – záloha za říjen a listopad.

Do 1.dubna 2021 je třeba doplatit silniční daň za rok 2020 neuhrazenou zálohami zaplacenými v roce 2020.

Daň z nemovitosti

Pondělí 1. února 2021 je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021. V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) nemůžete podat daňové přiznání do 1. února, tak jej můžete podat později, aniž by Vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení.

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem k současné pandemii prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.

Uvedené rozšiřuje úpravu v zákoně o dani z nemovitých věcí, podle které, má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.

V případě, kdy je nemovitá věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu, musí podat daňové přiznání do 1. února 2021, neboť tato lhůta vyplývá ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit. V případě, že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce, může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do 1. dubna 2021.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 31. března 2020 a později.

Limit pro uplatnění odpočtu úroků z úvěru na bydlení

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena a netýká se již těch, kteří vklad do katastru nemovitostí dokončili v prosinci 2019 a později. V návaznosti na tuto změnu se limit pro odpočet úroků z úvěrů na obstarání bytové potřeby snižuje ze dosavadních 300 000 Kč na 150 000 Kč. Nižší limit se uplatní na úroky vztahující se k bytové potřebě, která byla obstaraná od 1. 1. 2021. Současně dochází k prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí neurčených pro vlastní bydlení podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP ze současných 5 let na 10 let (účinnost pro nemovitosti nabyté od 1. 1. 2021) a také k prodloužení doby použití finančních prostředků z prodeje nemovitosti (nebo odstupného) dle § 4 odst. 1 písm. v) ZDP ze současného 1 roku na 2 roky, použije-li je příjemce na obstarání vlastní bytové potřeby.

Peněžní příspěvek na stravování zaměstnanců

Zaměstnavatelé mohou zaměstnancům  poskytovat:

  • Závodní stravování
  • Stravenky
  • Příspěvek na stravování- NOVÉ

Pro zaměstnavatele bude hodnota peněžního příspěvku daňově uznatelná podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem. V případě poskytování stravenek se u zaměstnavatele stále bude jednat o daňově uznatelný náklad až do výše 55% ceny jídla (hodnoty stravenky), maximálně však do výše 70% hranice stravného. Aktuálně pro rok 2021 horní limit stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem činí 108,- Kč, 70% limit pro denní příspěvek na stravování, resp. maximální daňově uznatelný náklad zaměstnavatele při poskytování stravenek, tak v současné době je 75,60 Kč.

Na straně zaměstnance bude hodnota peněžního příspěvku osvobozená dle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem (aktuálně do výše 75,60 Kč/den). Osvobozený příjem na straně zaměstnance nepodléhá ani povinným odvodům. Dosavadní osvobození stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů zůstane v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP zachováno.

Zvýšení hranice pro daňové odpisování hmotného majetku a jeho technického zhodnocení

Dosavadní hranice 40 000 Kč pro zařazení do kategorie hmotného majetku i hranice pro technické zhodnocení se zvyšuje na 80 000 Kč. Uplatní se na hmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti zákona a na technické zhodnocení dokončené a uvedené do užívání ode dne nabytí účinnosti zákona. Pro hmotný majetek pořízený od 1.1.2020 a technické zhodnocení dokončené a uvedené do užívání od 1. 1. 2020 lze uplatnit již novou právní úpravu.

Zrušení superhrubé mzdy a navýšení slevy na poplatníka

Pro rok 2021 dochází ke  zrušení superhrubé mzdy a ke změně v oblasti sazeb daně z příjmu.

  • sazba ve výši 15 % počítaná z hrubé mzdy
  • zvýšená sazba ve výši 23 %

Této sazbě bude podléhat část základu daně nad čtyřnásobek průměrné hrubé mzdy, tj. pro r. 2021 nad částku 141 764 Kč měsíčně. Nově však bude daňová sazba 23 % aplikována na všechny druhy příjmů, tedy dopadne i na daňové poplatníky, kteří mají příjmy např. z nájmu či kapitálového majetku. Tyto změny by měli zaznamenat poplatníci již v lednové výplatě.

V rámci daňového balíčku pro rok 2021 dochází také ke změně v oblasti slevy na poplatníka. Pro rok 2021 dochází ke zvýšení slevy na poplatníka o 3 000 Kč a to na 27 840 Kč, přičemž zároveň bylo schváleno zvýšení slevy na poplatníka i pro rok 2022 rovněž růst o 3 000 Kč a to na 30 840 Kč v roce 2022.

Odklad EET

Odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 platí jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května 2020. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

BREXIT

Z pohledu aplikace DPH se Spojené království stane od 1.1.21 třetí zemí. To znamená, že u této země bude platit obdobný princip jako při obchodování např. s USA, Čínou nebo Ruskem. Jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU (a tedy i ČR) a Severním Irskem, kde se i nadále budou uplatňovat pravidla platná pro členské státy EU.

Nabídka na míru