Uvažujete o odchodu do předčasného důchodu? Sledujte probíhající legislativní změny   

V současné době probíhá legislativní proces, v rámci něhož je projednáván návrh předložený vládní koalicí, který se týká změn v pravidlech pro přiznání a následné valorizace důchodů, tzv. důchodová reforma. Vláda kromě jiného navrhuje poměrně zásadní změny v pravidlech pro přiznání předčasných důchodů. Návrh zahrnuje následující novinky:

  • do předčasného důchodu bude nově možné odejít nejdříve 3 roky před řádným termínem, v současné době u osob, jejichž důchodový věk je alespoň 63 let, je možné odejít do předčasného důchodu s předstihem až 5 let, nejdříve však v 60 letech věku; návrh tak obsahuje významné zkrácení doby, o kterou bude možné odejít dříve do předčasného důchodu;
  • krácení předčasného důchodu bude vyšší než dosud, za každých započatých 90 dnů dřívějšího odchodu do důchodu bude důchod krácen o 1,5% výpočtového základu; doposud to je 0,9% až 1,5% za každých započatých 90 dnů (0,9% pro prvních 360 dnů, 1,2% pro druhých 360 dnů a 1,5% pro více než 720 dnů), i zde tedy dochází ke zpřísnění;
  • u nově přiznaných předčasných důchodů nebude až do doby řádného důchodového věku valorizována jejich zásluhová, procentická část; doposud jsou předčasné důchody valorizovány v plném rozsahu, stejně jako veškeré další důchody;
  • nově bude podmínkou přiznání předčasného důchodu 40 odpracovaných let s účastí na důchodovém pojištění, doposud to je pouze 35 let.

 

Platnost uvedených změn je navrhována od 1.9.2023, tj. již za několik týdnů, pouze prodloužení potřebného počtu odpracovaných let z dosavadních 35 let na 40 let je navrženo s odkladem 12 měsíců, tj. s platností od září 2024.

 

Důležité je, že projednávané změny se nebudou týkat stávajících důchodů, které byly přiznány již v minulosti, ani těch, které budou přiznány ještě před účinností nových zákonných pravidel. Kdy nastane účinnost navrhovaného zákona je přitom velmi těžké odhadnout, záležet bude především na rychlosti legislativního procesu. Nicméně Poslanecká sněmovna schválila příslušnou zákonnou novelu dne 26.7.2023 a vládnoucí koalice usiluje o to, aby změny platily již od 1.9.2023.

 

Pokud tedy uvažujete o odchodu do předčasného důchodu, plánované změny Vaše rozhodnutí velmi pravděpodobně urychlí. Je také možné nechat si přiznat předčasný důchod bez výplaty (tzv. výpočtová zamítačka) za dosavadních, příznivějších pravidel a i nadále pokračovat ve výdělečné činnosti. Po skončení výdělečné činnosti Vám potom bude předčasný důchod přepočítán a navýšen podle původních pravidel.

Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění

Je zřejmé, že v současném nejistém období, kdy není jasné, které z navrhovaných změn budou či nebudou platit a odkdy dojde k jejich účinnosti, je obtížné přijmout jakékoliv rozhodnutí, které ovlivní výši Vašeho důchodu a tedy i Vaše příjmy na období mnoha následujících let. Za této značně nejisté situace je vhodné využít formulář správy sociálního zabezpečení Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění (https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/unddp). Vyplněný a podepsaný formulář je třeba doručit (osobně, doporučenou poštou, datovou schránkou apod.) na místně příslušnou pobočku správy sociálního zabezpečení. Následně Vám začne běžet lhůta 6 měsíců, ve které je možné podat žádost o důchod (i o předčasný) zpětně. V případě podání formuláře v průběhu srpna 2023, je potom možné sepsat žádost o důchod např. v prosinci 2023 s přiznáním důchodu k srpnu 2023, za účinnosti ještě původních pravidel, platných do konce srpna. Výhodou takového postupu je, že v prosinci s velkou pravděpodobností již bude známý konečný rozsah letošních legislativních změn. Na konci roku 2023 již také bude možné přesně vypočítat výši důchodu přiznaného v r. 2024  a bude rovněž známá případná valorizace v lednu 2024. Bude tak možné porovnat, zda je výhodnější přiznání důchodu v roce 2023 (před novými pravidly), nebo raději odložit přiznání důchodu na rok 2024 či na ještě později. Uplatněním nároku na dávku důchodového pojištění je tak možné rozhodnutí odložit až o 6 měsíců a ponechat si otevřenou možnost zažádat o předčasný důchod za dosavadních, nezměněných pravidel.

Rádi Vám poskytneme veškeré další informace týkající se této problematiky, obraťte se na nás https://jkcredit.cz/kontakt/

Nabídka na míru