Nový zákon o evidenci skutečných majitelů (Zákon č. 37/2021 Sb.)

Dne 3. února 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Tento nový zákon nabyde účinnosti dne 1. června 2021. Ke dni účinnosti zákona tak dojde k významné změně pravidel pro určení a zápis skutečných majitelů. Nový zákon o evidenci skutečných majitelů mění jak definici skutečného majitele, tak i definici “náhradního” skutečného majitele pro případ, že skutečného majitele není možné určit standardní cestou. Významnou změnu v této úpravě představuje zavedení přestupků a občanskoprávních sankcí za nedodržení evidenční povinnosti. V platnost vstupují rovněž nová pravidla stanovená zákonem pro zveřejnění evidence skutečných majitelů.

Nová definice skutečného majitele

Nově bude třeba zapsat jako skutečného majitele každou osobu, která může přímo či nepřímo získat více než 25 % majetkového prospěchu a každou osobu s koncovým vlivem, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv na společnost.

„Náhradní“ skutečný majitel

Není-li možné určit skutečného majitele jako příjemce majetkového prospěchu ani jako osobu s rozhodujícím koncovým vlivem, budou jako skuteční majitelé nově zapsáni členové statutárního orgánu nejvýše postavené mateřské společnosti ve vlastnické struktuře společnosti, které se zápis týká. V současnosti jsou přitom za skutečné majitele zapisováni členové statutárního orgánu přímo té společnosti, jíž se zápis týká.

 Pokuty

Zákon zavádí pokuty za přestupky společnosti – za nedodržení evidenční povinnosti poté, co soud rozhodl, že v zápisech do rejstříku jsou nesrovnalosti. Zákon rovněž zavádí pokuty za přestupky skutečného majitele, pokud neinformuje společnost o tom, že se stal skutečným majitelem nebo neposkytne potřebnou součinnost pro potřeby zápisu záznamu do evidence. Pokuta za uvedené přestupky může dosáhnout až 500.000,- Kč.

Občanskoprávní sankce

Skutečný majitel, který není zapsaný v evidenci skutečných majitelů, nemůže přímo ani nepřímo vykonávat ani jedno ze základních práv společníka – ani hlasovací právo ani právo na podíl na majetkovém prospěchu společnosti. Nezapsaní skuteční majitelé, se tak nemohou platně účastnit valné hromady nebo jmenovat členy statutárního orgánu. Navíc členové statutárního orgánu společnosti by potenciálně mohli odpovídat za škodu způsobenou porušením péče řádného hospodáře např. v případě, pokud by v rozporu se zákonem dopustili výplaty podílu na zisku nebo umožnili účast na valné hromadě neevidovanému skutečnému majiteli.

Lhůty pro uvedení údajů v evidenci skutečných majitelů do souladu s novou právní úpravou

Jednotlivé lhůty se liší podle toho, zda evidující osoba je nebo není obchodní korporací a zda před účinností tohoto nového zákona již zajistila zápis údajů o svém skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů podle předchozí právní úpravy.

Pro evidující osoby, které splnily svou evidenční povinnost řádně a včas dle dosavadní právní úpravy, se přechodné lhůty ke splnění evidenční povinnosti pohybují v rozmezí 6 měsíců až 1 roku od nabytí účinnosti nového zákona (tj. v rozmezí od 1. prosince 2021 do 1. června 2022). Šestiměsíční lhůta se tak například vztahuje na obchodní korporace, které již dříve splnily zákonnou povinnost řádně a včas evidovat svého skutečného majitele.

Na obchodní korporace, které nezajistily dle dosavadních právních předpisů zápis žádných údajů o svých skutečných majitelích, popř. tak učinily pozdě, se přechodné lhůty nevztahují. Tyto společnosti jsou povinny zapsat své skutečné majitele bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti nového zákona.  

 Význam správnosti zapsaných údajů v evidenci skutečných majitelů

Jelikož nový zákon o evidenci skutečných majitelů zcela mění definice a způsob určení skutečných majitelů a dále přináší nové administrativní a civilní dopady a sankce na společnosti i jejich majitele, je nezbytné se důkladně ujistit, že Vaše přímo či nepřímo vlastněné či ovládané společnosti mají a budou mít i po 1. 6. 2021 zapsány správné údaje v evidenci skutečných majitelů. Rádi pro Vás zajistíme veškeré služby spojené s touto agendou

https://jkcredit.cz/kontakt/

 

Podrobné informace k uvedené problematice naleznete https://esm.justice.cz/ias/issm/napoveda#smZmeny

Nabídka na míru