Od 1. února 2023 vstoupil v platnost zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Počínaje únorem 2023 tak zaměstnavatelé nově dostávají možnost u vybraných skupin zaměstnanců ve zkráceném pracovním nebo služebním poměru uplatnit slevu na pojistném ve výši 5 % a snížit pojistné na sociální zabezpečení na 19,8% z úhrnu vyměřovacích základů příslušných zaměstnanců. Cílem novely je motivovat zaměstnavatele, aby vytvářeli zkrácené úvazky pro osoby, které obvykle nemohou pracovat na plný úvazek a jsou tak znevýhodněny na trhu práce. Sleva se proto týká pojistného, které hradí zaměstnavatel, v čisté mzdě zaměstnanců se sleva nijak neprojeví, na straně zaměstnanců ke změně nedochází.

Kterých zaměstnanců se možnost uplatnění slevy týká

Slevu lze uplatnit jen pro vymezené skupiny zaměstnanců, za splnění dalších podmínek. Veškeré podmínky pro uplatnění slevy u daného zaměstnance přitom musí být splněny po celou dobu trvání pracovního nebo služebního poměru v daném kalendářním měsíci.

Nárok na slevu vzniká u zaměstnanců, kteří splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

 • jsou starší 55 let;
 • jsou mladší 21 let;
 • pečují o dítě mladší 10 let, jehož jsou rodičem, nebo které mají v péči nahrazující péči rodičů;
 • jsou osobou se zdravotním postižením;
 • pečují o osobu blízkou mladší 10 let závislou na péči jiné osoby v I. stupni, nebo o osobu blízkou závislou na péči jiné osoby ve II. – IV. stupni;
 • připravují se na budoucí povolání studiem;
 • nastoupili jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje.

 

Další podmínky

Pro uplatnění slevy musí pracovní nebo služební poměr zaměstnance splňovat další podmínky:

 • celkový pracovní úvazek u zaměstnavatele je sjednán v rozsahu 8 až 30 hodin týdně, u osob mladších 21 let vzniká však nárok na slevu bez ohledu na sjednaný pracovní úvazek;
 • celková odpracovaná doba u zaměstnavatele nepřesáhne 138 hodin za daný měsíc; tento limit platí i pro osoby mladší 21 let;
 • úhrn vyměřovacích základů ze všech úvazků u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc nepřesáhne 1,5 násobek průměrné mzdy (pro r. 2023 60.486,- Kč = 1,5x 40.324);
 • úhrn vyměřovacích základů ze všech úvazků u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu hodin odpracovaných v daném měsíci nepřesáhne 1,15 % průměrné mzdy (pro r. 2023  463,726 Kč/hod. = 1,15 % z 40.324) – smyslem tak je omezit hodinový výdělek, u kterého vzniká nárok na slevu;
 • zaměstnavatel na zaměstnance neuplatňuje příspěvek od Úřadu práce v době částečné práce (tzv. kurzarbeit).

 

Jak slevu uplatnit

Zaměstnavatel svůj záměr uplatnit slevu na pojistném oznámí ČSSZ na předepsaném tiskopisu, a to nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu za daný kalendářní měsíc, za který slevu uplatňuje. Zaměstnavatel je zároveň povinen vést předepsanou evidenci o zaměstnancích, za které uplatňuje slevu na pojistném, a má rovněž povinnost oznámit ukončení uplatňování slevy ve chvíli, kdy zároveň nekončí příslušný pracovní poměr. Má-li zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více pracovních úvazků, lze slevu uplatnit pouze na jeden z nich. Pokud má zaměstnanec více pracovních úvazků u různých zaměstnavatelů, může slevu uplatnit pouze ten, který o ni požádá jako první.

Informační povinnost zaměstnanců

Zákon ukládá zaměstnancům informační povinnost vůči zaměstnavateli. Pokud zaměstnavatel informuje zaměstnance o uplatnění slevy, je zaměstnanec povinen neprodleně mu sdělit, zda současně vykonává práci na zkrácený úvazek u jiného zaměstnavatele. V případě, že by zaměstnanec svoji informační povinnost nesplnil, nebo by uvedl nepravdivé informace a sleva by tak byla uplatněna chybně, má zaměstnavatel právo po zaměstnanci požadovat náhradu vzniklé škody.

 

Podrobné informace týkající se slev na pojistném na sociální zabezpečení naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení

https://www.cssz.cz/slevy-na-pojistnem .

Rádi Vám poskytneme veškeré další informace o slevách na pojistném platných od 1.2.2023, obraťte se na nás https://jkcredit.cz/kontakt/

 

Nabídka na míru