Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. ledna 2022 dochází ve firmách s účinností od 17. ledna 2022 k opětovnému zavedení povinnosti preventivního testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 způsobujícího šíření onemocnění COVID-19. Povinné testování se týká i plně očkovaných zaměstnanců, včetně těch, kteří jsou již očkovaní třetí, posilující dávkou. Za zaměstnance se přitom považují všechny osoby konající pro zaměstnavatele závislou práci (tedy i zaměstnanci na DPP a DPČ), povinnost se dále týká i všech dalších osob, které se zdržují na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti a které nepodléhají povinnosti testování jinde (např. pracovníci na IČO, dobrovolníci apod.).

Uvedené nařízení v praxi konkrétně znamená

Pro zaměstnavatele:

 • Zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které bude provedeno na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.
 • V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test a není schopen prokázat, že se na něj vztahuje alespoň jedna ze stanovených výjimek (jejich přehled uvádíme dále v tomto textu), pak je zaměstnavatel povinen zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti na pracovišti pouze na nezbytnou míru. Zároveň se zaměstnavateli nařizuje tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS).
 • Každý zaměstnavatel je v souvislosti se zavedením povinného testování dále povinen:
 1. a) vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů,
 2. b) zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, jenž obsahuje stejné údaje jako evidence podle písmena a) a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to formou elektronického hlášení nejpozději následující den po testování.

Pro zaměstnance:

 • Povinnost podstoupit na výzvu zaměstnavatele rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 ve stanovené frekvenci. Výjimku mají zaměstnanci, kteří se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají s dalšími osobami s výjimkou osob žijících s nimi ve stejné domácnosti, nebo kteří nevykonávají práci na pracovišti (např. práce z domova).
 • V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit antigenní test, nařizuje se mu:
 1. a) nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti,
 2. b) dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné,
 3. c)  stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, a
 4. d) respektovat organizační opatření zaměstnavatele k omezení setkávání s ostatními osobami na pracovišti.
 • Zaměstnanci, který si sám provedl nebo mu byl proveden test, se nařizuje v případě pozitivního výsledku testu, aby bezodkladně uvědomil svého zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 • Pro pozitivně testovanou osobu dále platí, že musí pracoviště opustit a poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS), který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu (fakticky tak karanténa trvá zbytek dne, kdy byl test proveden, a následujících 5 kalendářních dnů). Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu.

Pro OSVČ:

 • OSVČ, které vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území ČR, mají rovněž povinnost podstoupit rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování, a to také s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.
 • OSVČ není povinna podstoupit testování, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává s dalšími osobami s výjimkou osob žijících s ní ve stejné domácnosti.

Pro osoby v postavení orgánů a členů orgánů právnických osob (např. jednatelé):

 • Pro všechny osoby, které jsou v postavení orgánů nebo členů orgánů právnických osob, pokud nejsou zaměstnanci těchto právnických osob, platí obdobná pravidla. Testování se nařizuje zajistit právnickým osobám, jejichž jsou tyto osoby orgánem nebo členem orgánu.

Výjimky z testování

Výjimku z testování mají osoby, které:

 1. a) v posledních 72 hodinách podstoupily RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. b) v posledních 24 hodinách podstoupily rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
 3. c) podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Výše uvedenou skutečnost však musí taková osoba prokázat:

 1. a) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
 2. b) písemným potvrzením zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření.
 • Stejnou povinnost má osoba, která je orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, vůči této právnické osobě.

 

 Ministr zdravotnictví na tiskové konferenci po jednání vlády dne 5. ledna uvedl, že by povinné testování mělo trvat cca 3 týdny.

Příspěvek za provedení testu

V souvislosti s obnovením povinného testování ve firmách od 17. ledna 2022 je možné podávat žádosti o příspěvek prostřednictvím aplikace na portálu

https://www.samotesty-covid.cz/

Pojišťovny jsou připraveny uhradit provedené testy v lednu a v únoru ve výši 60,- Kč/ks v odpovídajícím počtu schváleném vládou. Podmínkou pro úhradu bude mj. uvedení testu v přehledu antigenních testů povolených SÚKL nebo ZDE, a to optimálně označených rizikovou třídou IVDst.

Dle informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv, je možné využít předzásobené testy z jara 2021, pakliže splňují následující podmínky:

 1. a)     Nedošlo k jejich expiraci.
 2. b)     Lze doložit jejich nákup v době, kdy figurovaly v přehledu výjimek ze strany SÚKL (do 30. června 2021).

 

Podrobnosti k uvedené problematice lze rovněž nalézt na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/MO–testovani-zamestnancu.pdf

 

Rádi Vám také poskytneme veškeré další informace k tomuto tématu, obraťte se na nás https://jkcredit.cz/kontakt/

Nabídka na míru