Podvojné účetnictví poskytuje informace o finanční situaci, hospodářském výsledku, stavu a pohybu hospodářských prostředků organizace za určité časové období.

Význam a funkce účetnictví:

Správně vedené účetnictví   je   zdrojem cenných informací pro podnikatele o průběhu hospodaření a tím se stává dobrým nástrojem pro rozhodování, plánování a řízení. Je také významným zdrojem důkazních   prostředků při vedení sporů.

Účetnictví zachycuje informace o aktivech a pasivech podniku, o jeho nákladech a výnosech a hospodářském výsledku jako celku a umožňuje tím kontrolu hospodaření.

Pro správné stanovení daňové povinnosti se použije hospodářský výsledek, který je tvořen rozdílem mezi výnosy a náklady.

V podvojném účetnictví například účtují:

 • všechny právnické osoby – obchodní společnosti, družstva, banky a pojišťovny
 • fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku
 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,
 • ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
 • ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis

Úplný výčet nalezneme v Zákoně o účetnictví v §1 odst.2.

Fyzické osoby mohou pro stanovení základu daně použít

 • podvojné účetnictví
 • daňovou evidenci
 • výdaje stanovené % z příjmů dle §7 odst. (7) Zákona o daních z příjmů

Daňová evidence

Daňová evidence obsahuje údaje o příjmech a výdajích v takovém členění, aby mohl být stanoven základ daně a daň z příjmů. Obsahuje údaje o:

 • příjmech a výdajích
 • majetku a dluzích

základní pravidla pro vedení evidence nalezneme v §7b Zákona o daních z příjmů a v dalších ustanoveních obecně závazných předpisů. Forma daňové evidence není dána.

Výdaje stanovené procentem z příjmů

Neuplatní-li poplatník skutečné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může pro zjednodušení administrativy uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši:

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

Pro stanovení výhodnosti uplatnění jednotlivých způsobů pro určení základu daně a výpočtu daně z příjmu je třeba vzít v úvahu několik faktorů, proto je vhodné svoji volbu nedříve prokonzultovat.

 

 

Nabídka na míru