Podpora udržení zaměstnanosti

Vláda dne 29. listopadu 2021 schválila prodloužení Celkového rámce programu Antivirus do 30. června 2022. Do tohoto termínu bude moci vláda prodlužovat období uznatelnosti výdajů pro jednotlivé režimy programu Antivirus, nebo stanovovat období nová.  Zároveň došlo k prodloužení režimu Antivirus A a k obnovení režimu Antivirus B. Nově má vláda také možnost pozastavit poskytování příspěvků po přechodnou dobu, než budou zajištěny finanční prostředky na realizaci programu Antivirus (v případě jejich vyčerpání). Bylo také určeno nové nejzazší datum 28. února 2022, do kterého je možné uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus mezi Úřadem práce České republiky a zaměstnavatelem.

Režim A programu Antivirus

 • režim je primárně určen na náhradu mzdy vyplacené zaměstnanci v případě, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci po dobu nařízené karantény nebo izolace;
 • příspěvek činí 80 % uznatelných nákladů (tj. vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného), ne však více než 39 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc;
 • příspěvek je poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce;
 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % redukovaného výdělku;
 • režim byl prodloužen do února 2022.

Režim B programu Antivirus

 • režim je určen na náhradu mzdy vyplacenou zaměstnanci v případě, kdy byl zaměstnanec na překážkách v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potížívyvolaných dopady pandemie nemoci Covid-19;
 • příspěvek činí 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, ne však více než 29 000 Kčna jednoho zaměstnance za měsíc;
 • režim byl obnoven a opět funguje zpětně od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Dotační program Covid 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypíše výzvu 2 k dotačnímu programu COVID 2021:

 • nárok na podporu budou mít podnikatelé a firmy, které prokáží, že jim v tzv. rozhodném období poklesl obrat nejméně o 30%;
 • rozhodným obdobím bude listopad a prosinec 2021, tuto dobu bude možné případně prodloužit podle aktuální epidemické situace;
 • podpora bude poskytována ve výši 300,- Kč na každého zaměstnance v pracovním poměru (při plném úvazku) za každý den rozhodného období;
 • za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele.

Dotační program Covid – nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypíše výzvu 3 k dotačnímu programu Covid – nepokryté náklady:

 • nárok na podporu budou mít podnikatelé a firmy, které prokáží, že jim v tzv. rozhodném období poklesly tržby nejméně o 30 % oproti stejnému období roku 2019 a že v dané době budou ve ztrátě;
 • podpora bude činit 40 % nepokrytých nákladů s limitem 20 milionů korun na žadatele;
 • rozhodným obdobím bude listopad a prosinec 2021;
 • oba programy nebude možné vzájemně kombinovat a nebude možný ani jejich souběh s kompenzačním bonusem.

Další podpora a úlevy pro firmy a občany

Prominutí DPH za dodání plynu a elektrické energie

V souvislosti s pandemií Covid-19 schválila Vláda České  republiky prominutí DPH za dodání plynu nebo elektřiny v posledních dvou měsících letošního roku 2021, tj. v období od 1.11. do 31.12.2021, pokud k uskutečnění zdanitelného plnění při dodání elektřiny nebo plynu dojde v tomto období, nebo pokud v tomto období vznikne povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty za taková dodání. U záloh přijatých v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je DPH prominuta. U záloh přijatých mimo toto rozhodné období DPH prominuta není.

Další daňové úlevy

 • plošné prominutí DPH u filtračních polomasek, respirátorů a filtrů bylo rozhodnutím ministryně financí prodlouženo až do 31. prosince 2021;
 • plošné prominutí DPH u diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na onemocnění covid-19 a očkovacích látek bylo prodlouženo do 31. prosince 2022.

Mimořádná finanční pomoc MOP Covid-19

 • lidé, kteří se prokazatelně ocitnou kvůli koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci;
 • týká se i rodičů dětí do 10 let, kteří kvůli uzavření škol a školských zařízení nebo v důsledku karantény zůstali doma na tzv. ošetřovném;
 • pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti;
 • Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

 Odložení povinnosti elektronické evidence tržeb

I nadále platí zákon, kterým došlo k odložení spuštění třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb a přerušení povinnosti EET využívat u již spuštěných dvou vln podnikatelů. Po novele zákona je povinnost používat EET u všech čtyř vln odložena do 1. ledna 2023. V současné době za neevidování tržeb tak nehrozí žádné sankce.

Rádi Vám poskytneme veškeré další informace o uvedené problematice, neváhejte se na nás obrátit https://jkcredit.cz/kontakt/

Podrobné informace naleznete také:

https://www.statnisprava.cz/rstsp/clanky.nsf/i/aktualni_opatreni_na_podporu_ekonomiky_21112407_71015488

a také

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/novinky-financni-spravy-v-oblasti-dph/informace-gfr-k-promijeni-dane-z

 

Nabídka na míru