Zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce DPH

Dne 2. 12. 2022 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 366/2022 Sb., tzv. daňový balíček, který mimo jiné zahrnuje i novelu zákona o DPH.  Touto novelou se s účinností od 1.1.2023 hranice obratu pro povinnou registraci k DPH zvyšuje z dosavadního 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Plátcem DPH ze zákona se tak nově stane ten, kdo překročí obrat 2 mil. Kč za posledních 12 měsíců. Osoby povinné k dani, které překročily obrat 1 mil. Kč za 12 měsíců v listopadu nebo prosinci 2022, nemají podle přechodných ustanovení povinnost registrovat se jako plátci DPH. Stávající plátci DPH s obratem pod 2 mil. Kč mohou rovněž požádat o zrušení registrace a stát se neplátci DPH. Žádost o zrušení registrace je dobrovolná, každý takový podnikatel se rozhoduje sám, zda chce i nadále být plátcem DPH či nikoliv. Zůstává také zachována možnost dobrovolné registrace pro plátce s obratem pod 2 mil. Kč.

Kdy se vyplatí být plátcem DPH a kdy nikoliv

Plátcovství DPH s sebou bezesporu přináší větší rozsah povinností, vyšší administrativní zátěž a s tím související vyšší náklady. V případě dobrovolné registrace, nebo naopak dobrovolného zrušení registrace, je proto potřeba pečlivě zvážit, komu se vyplatí být plátcem a komu nikoliv. Pravděpodobně nejzásadnějším faktorem pro rozhodnutí, zda být či nebýt plátcem DPH, je posouzení, s jakými subjekty podnikatel obchoduje, kdo jsou jeho zákazníci, zda plátci či neplátci. Obecně řečeno, pokud jsou zákazníci většinou plátci, je lepší být plátcem, pokud jsou neplátci, je výhodnější být neplátcem. Plátcovství DPH ovlivňuje konečnou cenu produktu, ta je potom určující pro poptávku, a tedy i pro výši realizovaných tržeb. Pokud je podnikatel neplátcem, své zboží bude prodávat spíše neplátcům, neboť má jako neplátce vůči plátcům konkurenční výhodu. Konečné ceny jeho produktů nejsou zatíženy DPH, jsou tedy nižší a pro neplátce DPH výhodnější. Pokud je podnikatel naopak plátcem, je výhodnější prodávat zboží plátcům, kteří si DPH zahrnuté v ceně odečtou v rámci svého zúčtování daně.

Je vhodné rovněž zvážit, zda podnikateli – neplátci DPH – nehrozí registrace identifikované osoby. Identifikovanou osobou se neplátce DPH stává, pokud přijímá službu nebo zboží z jiného členského státu EU nebo nabízí své služby a zboží do jiného státu EU. Identifikovaná osoba na rozdíl od standardního plátce pouze vykazuje a odvádí DPH, daňová přiznání podává jen tehdy, kdy jí ve zdaňovacím období vznikne daňová povinnost. Nemá však nárok na odpočet DPH. Při dovozu zboží ze třetích států, mimo EU, sice nehrozí, že se neplátce stane identifikovanou osobou, nicméně DPH vyměřené celníky při dovozu má neplátce povinnost zaplatit, aniž by měl nárok na odpočet daně. V obou případech je proto potřeba zvážit, zda není výhodnější být raději plátcem DPH, který má nárok na odpočet.

Změny v kontrolním hlášení

Již od r. 2016 musí každý plátce DPH předkládat rovněž kontrolní hlášení. Od 1.1.2023 dochází k prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení po obdržení výzvy finančního úřadu do datové schránky. Z dosavadních 5 pracovních dnů se lhůta nově prodlužuje na 17 kalendářních dnů. Lhůta 17 dní se nyní počítá od dodání zprávy do datové schránky, tj. od vyzvání finančním úřadem, bez ohledu na to, kdy byla zpráva skutečně doručena. Není tedy rozhodující, kdy se plátce přihlásil do datové schránky a neplatí již ani 10 denní lhůta, kdy je zpráva doručena fikcí, lhůta počíná běžet od doručení výzvy do datové schránky plátce.

Od 1. 1. 2023 se rovněž snižují pokuty za pozdní podání, resp. nepodání kontrolního hlášení. S výjimkou pokuty 1 000 Kč se pokuty snižují na polovinu, tj. pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč se od r. 2023 snižují na 5 000 Kč, 15 000 Kč a 25 000 Kč. Snížení se týká plátců, kteří jsou fyzickou osobou nebo společností s ručením omezeným (s.r.o.) s jediným společníkem fyzickou osobou nebo kteří mají čtvrtletní zdaňovací období.

Podrobné informace týkající se novely zákona o DPH naleznete na stránkách Finanční správy

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/registrace-dph/informace-k-novele-zakona-dph-03122022  .

Rádi Vám poskytneme veškeré další informace k DPH a k pravidlům pro kontrolní hlášení platným od 1.1.2023, obraťte se na nás https://jkcredit.cz/kontakt/

Nabídka na míru