Paušální daň a její výhody

Paušální daň je vhodná pro OSVČ, které chtějí minimalizovat svoji daňovou administrativu a chtějí snadno plánovat své peněžní toky. Při vstupu do paušálního režimu platí OSVČ po celý rok každý měsíc stejnou daňovou platbu, nemůže vzniknout žádný roční nedoplatek, OSVČ nemusí vyplňovat daňové přiznání ani přehledy pojišťoven. Nespornou výhodou paušální daně tak je zejména daňová předvídatelnost, jednoduchost a snadnější finanční plánování. Vstupem do paušálního režimu lze rovněž daňově ušetřit, neboť zejména v případě vyšších příjmů může OSVČ v souhrnu nakonec zaplatit na dani z příjmu, sociálnímzdravotním pojištění méně, než kdyby vedla daňovou evidenci, nebo kdyby uplatňovala daňový výdajový paušál.

Registrace k paušální dani pro r. 2023

V důsledku navýšení ročního limitu obratu pro povinnou registraci k DPH se od letošního roku zvyšuje také maximální limit pro roční příjmy těch podnikatelů, kteří chtějí vstoupit do režimu paušální daně, a to z jednoho na dva miliony korun. Do režimu paušální daně lze vstoupit oznámením správci daně nejpozději do 10. ledna 2023. OSVČ, která chce platit paušální daň nesmí být současně registrována jako plátce DPH, nesmí být v insolvenčním řízení, nesmí mít příjmy ze závislé činnosti a nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.

Tři pásma paušální daně

Paušální daň je od r. 2023 nově rozdělena do tří pásem s různou výší měsíčních plateb, které se odvíjejí od výše příjmu a druhu činnosti. První pásmo je primárně určené pro poplatníky s ročními příjmy do 1 mil. Kč, druhé pro příjmy do 1,5 mil. Kč a třetí pro příjmy do 2 mil. Kč. Nicméně pro zařazení do daného pásma je důležitý také druh činnosti, který se pro tyto účely specifikuje podle výdajového paušálu odpovídajícího dané činnosti. Přitom není podmínkou, že by OSVČ výdajový paušál musela skutečně využívat.

Výdajové paušály jsou:

  • 80 % pro řemeslné živnosti nebo zemědělskou výrobu a lesní a vodní hospodářství,
  • 60 % pro ostatní živnosti,
  • 40 % pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání dle zvláštních předpisů.
  1. pásmo paušální daně

Do prvního pásma se může přihlásit OSVČ, pokud její příjmy ze samostatné činnosti za předcházející rok nepřesáhly 1 mil. Kč. V takovém případě nehraje druh činnosti žádnou roli. Dále se do tohoto pásma může přihlásit i OSVČ:

  • s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud alespoň na75% těchto příjmů lze uplatnit výdajový paušál ve výši 80 % nebo 60 %,
  • s příjmy do 2 mil. Kč, pokud alespoň na75 % těchto příjmů lze uplatnit 80% paušál.

Paušální záloha se pro první pásmo stanoví jako dosud, tj. záloha na daň z příjmů je 100 Kč, záloha na zdravotní pojištění je ve výši minimální zálohy a záloha na důchodové pojištění je ve výši minimální zálohy navýšené o 15 %.

Pro rok 2023 je výše měsíční platby v 1. pásmu 6.208 Kč (2.722 Kč zdravotní pojištění, 3.386 Kč důchodové pojištění a 100 Kč daň z příjmů).

  1. pásmo paušální daně

Do druhého pásma se hlásí OSVČ, jejichž příjmy ze samostatné činnosti za minulý rok nepřesáhly hranici 1,5 mil. Kč bez ohledu na druh činnosti.

Druhé pásmo mohou dále využít také poplatníci:

  • s příjmy do 2,0 mil. Kč, pokud alespoň na75% těchto příjmů lze uplatnit výdajový paušál ve výši 80 % nebo 60 %.

Měsíční platba ve 2. pásmu je pro rok 2023 ve výši 16.000 Kč (3.591 Kč zdravotní pojištění, 7.446 Kč důchodové pojištění a 4.963 Kč daň z příjmů).

  1. pásmo paušální daně

Třetí pásmo paušální daně je určené poplatníkům s ročními příjmy do 2 mil. Kč bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají.

Poplatníci ve 3. pásmu v roce 2023 zaplatí měsíčně 26.000 Kč (5.292 Kč zdravotní pojištění, 11.388 Kč důchodové pojištění a 9.320 Kč daň z příjmů).

Platby paušální daně

Pro paušální režim je zálohovým obdobím vždy kalendářní měsíc, platba je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce. Počínaje 20. lednem 2023 je třeba hradit měsíční paušální daň podle výše platné pro r. 2023. OSVČ zařazené do režimu paušální daně v minulých letech tak nejpozději do 20. ledna 2023 musí navýšit svoje úhrady, aby předešly případnému nedoplatku.

Nevýhody paušální daně

Vzhledem k tomu, že OSVČ v paušálním režimu nemohou obdržet daňový bonus, není paušální daň finančně výhodná pro poplatníky s nižšími příjmy, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na děti a neplatí tak nic na dani z příjmu, ale naopak dostávají daňový bonus. V měsíční platbě paušální daně je rovněž zahrnuto i sociální pojištění, jež je o 15 procent vyšší než minimální záloha pro podnikatele vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Nicméně s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu se jedná o poměrně nízkou platbu sociálního pojištění a především OSVČ, které využívají daňový paušál v 1. pásmu, by si měly výrazně spořit a investovat na důchod, neboť jejich budoucí starobní důchod bude výrazně podprůměrný. Podnikatelé s paušální daní to mohou mít také složitější v případech, kdy budou žádat o úvěr nebo hypotéku. Banky obvykle vyžadují k doložení příjmů daňové přiznání, které však OSVČ zařazená do paušálního daňového režimu nemá k dispozici. Příjmy je v takovém případě potřeba doložit nějakým alternativním způsobem, což může být komplikovanější a také méně výhodné.

Ukončení režimu paušální daně

Pokud v průběhu roku u OSVČ dojde k porušení podmínek stanovených pro paušální režim, tj. např. pokud překročí maximální obrat, nebo pokud se stane plátcem DPH apod., je třeba takovou skutečnost ve lhůtě 15 dnů oznámit správci daně. Poplatník je potom povinen standardním způsobem podat daňové přiznání a přehledy pojišťoven a následně vyrovnat daňovou povinnost a vzniklé nedoplatky pojištění. OSVČ rovněž může z režimu paušální daně vystoupit, avšak vždy až po skončení roku, s povinností oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 10. ledna roku následujícího.

Podrobné informace týkající se paušální daně naleznete na stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan .

Rádi Vám poskytneme veškeré další informace ohledně platných podmínek pro paušální daň, obraťte se na nás https://jkcredit.cz/kontakt/

 

 

Nabídka na míru