Požádejte si o Informativní osobní list důchodového pojištění

Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) je dokument, který obsahuje přehled důležitých informací o Vašem důchodovém účtu, jak je eviduje Česká správa sociálního zabezpečení. V minulosti ČSSZ tento dokument automaticky rozesílala osobám, u kterých se blížil důchodový věk, po zprovoznění webového portálu ČSSZ ePortal je nutné si tento dokument vyžádat. Pokud se chystáte do starobního důchodu, ať již řádného, nebo předčasného, je rozhodně potřeba požádat o IOLDP v dostatečném předstihu a pečlivě zkontrolovat veškeré v něm uvedené údaje.

Informativní list si lze vyžádat po přihlášení do ePortal (https://eportal.cssz.cz/ ), kde je rovněž možné si následně IOLDP zobrazit a stáhnout. K přihlášení do ePortal  lze využít identitu občana, datovou schránku, bankovní identitu ap. Osoby, které nedisponují těmito elektronickými možnostmi mohou o IOLDP požádat písemně poštou nebo e-mailem opatřeným kvalifikovaným elektronickým podpisem. K písemné žádosti slouží formulář dostupný na internetových stránkách ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/documents/20122/35811/ZOLDP.pdf ), případně je možné požádat o IOLDP dopisem s uvedením jména, příjmení, rodného čísla a adresy trvalého bydliště, resp. adresy, na kterou si přejete IOLDP zaslat. E-mailová adresa pro zaslání žádosti opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem je posta@cssz.cz , adresa pro zaslání žádosti doporučenou poštou je ČSSZ, Křížová 25, 225 08  Praha 5 . Právo na vyhotovení IOLDP má zdarma každý pojištěnec jedenkrát ročně, lhůta pro vyhotovení je 90 dnů, nicméně správa sociálního zabezpečení obvykle IOLDP vyhotoví dříve, zejména v případě elektronického podání žádosti přes ePortal.

Jaké informace lze v informativním listu IOLDP najít

V informativním listu kromě jiného najdete:

  • Kompletní přehled a součet dob pojištění a odpracovaných let
  • Přehled náhradních dob pojištění, které se počítají jako „odpracované“ roky
  • Kompletní přehled období, která nejsou nijak evidována
  • Chybějící údaje a doby, které by měly být evidovány, ale z nějakého důvodu nejsou v evidenci
  • Informace o účasti v důchodovém spoření v takzvaném II. pilíři (již zrušeném)

 

Pro nárok na důchod je kromě jiného nezbytné vykázat minimálně 35 odpracovaných let, nicméně v současné době se důchodový věk pohybuje (podle pohlaví a u žen také podle počtu vychovaných dětí) nad 60 lety stáří, je proto reálné vykázat 45 a více odpracovaných let (odpracované roky se počítají od 15 let věku). Vzhledem k tomu, že při výpočtu důchodu se za každý odpracovaný rok přičítá 1,5% výpočtového základu zjištěného z vyměřovacích základů důchodového pojištění za období od r. 1986, je každý započtený odpracovaný rok významný a ovlivňuje konečnou výši přiznaného důchodu v řádu stovek korun měsíčně. Je proto na místě minimalizovat doby, které u Vás sociální správa vykazuje jako neevidované, tj. bez účasti na důchodovém pojištění.

Doba studia a její započítání do odpracovaných let

Pro započítání doby studia je rozhodující, ve kterém roce studium probíhalo. Platí následující pravidla:

  • studium do konce roku 1995– od 15 do 18 let věku se započítává plně, po 18. roce se započítává pouze prvních 6 let studia a tato doba se pro potřeby důchodu snižuje na 80 %.
  • studium od roku 1996 do konce roku 2009– studium do 18 let věku se nezapočítává, po 18. roce se započítává jen prvních 6 let studia a tato doba se pro potřeby důchodu opět snižuje na 80 %.
  • studium od roku 2010 – doba studia po r. 2010 se do odpracované doby nezapočítává.

 

Dnešním šedesátníkům, kteří studovali v 70. a 80. letech a kteří půjdou do důchodu v nejbližší době, se každopádně studium střední a vysoké školy do odpracované doby počítá, přinejmenším alespoň částečně.

Často se přitom stává, že na důchodovém účtu doba studia chybí, zejména pokud jde o studium střední školy. Vzhledem k tomu, že obvykle studium probíhá na počátku profesního života, není v takovém případě v IOLDP vykázáno ani jako neevidovaná doba a v evidenci údajů na důchodovém účtu zcela chybí. Může se tak jednat o několik chybějících let. Dobu studia je přitom možné doložit maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, vysvědčením o závěrečných zkouškách na VŠ, případně potvrzením příslušné školy, nebo jejího právního nástupce.

Samostatná výdělečná činnost

Největším úskalím v případě zápočtu dob samostatné výdělečné činnosti je období od 1.5.1990 do 31.12.1995, které je pro zápočet odpracované doby pro potřeby důchodu posuzováno jako jeden celek. Stačí jediný nepojištěný měsíc v tomto období a celá doba více než 5 let se potom posuzuje jako nepojištěná. Na počátku 90. let přitom OSVČ za určitých okolností neměly povinnost účastnit se důchodového pojištění. Pokud tuto možnost tehdy využily, třeba i pouze pro jediný rok, a nebyly přitom účastny důchodového pojištění z jiného titulu (např. z titulu zaměstnání, nebo denního studia), nezapočte se jim pro potřeby důchodu celé období V/1990 – XII/1995, tj. 5 let a 8 měsíců. K důchodovému pojištění z 90. let se přitom nejde přihlásit zpětně. Na druhou stranu, pokud jste byli v uvedeném období k důchodovému pojištění přihlášeni a chybí Vám pouze některé platby, je možné tyto chybějící platby doplatit.

Pokud jde o období počínaje r. 1996, tj. od účinnosti současného zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), stává se, že některé roky jsou na osobním důchodovém účty evidovány chybně, případně jejich evidence úplně chybí. V takovém případě je potřeba chybné, resp. chybějící roky doložit sociální správě kopií odevzdaného Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za příslušný rok.

Zaměstnání

Chybí-li na Vašem osobním listu evidence některé doby, kdy jste byli zaměstnaní, je potřeba takové chybějící zaměstnání sociální správě dostatečně doložit. Zaměstnání po r. 2004 se dokládá kopií příslušného evidenčního listu důchodového pojištění, zaměstnavatel měl povinnost Vám kopii vydat po skončení každého kalendářního roku, resp. při skončení zaměstnání. Pro období před rokem 2004, je potom možné použít další podpůrné doklady, jako např. výplatní pásky, mzdové listy, zápočtové listy, knihy docházek, pracovní smlouvy, dohody o práci nebo jiná smluvní ujednání, ze kterých je zřejmé, kde a kdy jste pracovali, doklady o ukončení pracovního poměru, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (dostáváte od zaměstnavatele, pokud si podáváte sami daňové přiznání), dokonce je možné použít např. i odborovou legitimaci se známkami o placení příspěvků. Pokud nemáte žádné doklady prokazující Vaše zaměstnání, sociální správa v krajních případech umožňuje doložit neevidované zaměstnání mimořádným svědectvím bývalých spolupracovníků. V takovém případě se dokládá čestné prohlášení minimálně dvou osob, které mohou Vaši práci dosvědčit.

Náhradní doby

Do odpracovaných let pro potřeby důchodu se mohou započítat také další tzv. náhradní doby, jako např. nedokončená studia na střední nebo vysoké škole, pobyt v rámci ochrany svědka, péče o nemocné dítě do 10 let (ve stupni 1) a řada dalších životních okolností. Sociální správa přitom u Vás nemusí takové doby vůbec evidovat. Je proto potřeba zkontrolovat, jestli se Vás netýká některá náhradní doba a pokud ano, požádat o její započítání.

Doplnění chybějících dob pojištění

Chybějící doby pojištění Česká správa sociálního zabezpečení pro IOLDP sama nedohledává. Jak již bylo řečeno, je vhodné v dostatečném předstihu před plánovaným podáním žádosti o starobní důchod pečlivě zkontrolovat doby evidované na Vašem IOLDP. Následně je potřeba doložit sociální správě případné chybějící doby a požádat o vyhotovení nového IOLDP. Bližší informace o způsobu prokazování chybějících dob pojištění (zaměstnání) a o podmínkách nároku na důchod podává místně příslušná kancelář ČSSZ.

 

Další informace týkající se Informativního osobního listu důchodového pojištění a evidování dob pojištění pro potřeby důchodu naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení

https://www.cssz.cz/web/cz/informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni .

Rádi Vám poskytneme veškeré další informace týkající se této problematiky, obraťte se na nás https://jkcredit.cz/kontakt/

Nabídka na míru