Příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě – izolačka

Dne 23.12.2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či v izolaci. Tzv. izolačka je účinná ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů a nárok na příspěvek bude trvat nejdéle do 28.2.2022. Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, přísluší za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se úměrně sníží. Zaměstnanci nemusí o příspěvek žádat, dostanou jej automaticky, musí jen zaměstnavateli ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci a samozřejmě mít od lékaře vystavenou eNeschopenku buď na karanténu nebo na takovou diagnózu nemoci, ze které automaticky vyplývá izolace. Izolačku pak obdrží v následující výplatě. Nárok na příspěvek mají kromě zaměstnanců také osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (tzv. dohodáři), pokud jsou nemocensky pojištěni.  Náklady na vyplacení mimořádného příspěvku si zaměstnavatel odečte z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Příspěvek přísluší i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti zákona, pokud byla karanténa nařízena po 30. listopadu 2021 a tato karanténa trvá alespoň v den nabytí účinnosti zákona, tj. ke dni 23.12.2021.

Další podrobnosti lze nalézt na https://www.mpsv.cz/izolacka

Kompenzační bonus pro rok 2022

Ve Sbírce zákonů byl dne 23.12.2021 vyhlášen také zákon č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Zákon upravuje kompenzační bonus pro osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ), pro některé společníky s. r. o. a pro osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (dohodáři). Kompenzační bonus je poskytován podnikatelům a dalším oprávněným osobám ke kompenzaci dopadů na jejich činnost, které nastaly v důsledku opatření státních orgánů v souvislosti s epidemií koronaviru. Možnost souběhu čerpání kompenzačního bonusu s programem Antivirus zůstává zachována.

Kompenzační bonus umožňuje oprávněným osobám žádat o příspěvek až 1 000 Kč (resp. 500 Kč denně v případě dohodářů) v rámci dvou bonusových období. U prvního bonusového období (22. 11. – 31. 12. 2021) je srovnávaným obdobím prosinec 2021, u druhého bonusového období (1. 1. – 31. 1. 2022) to je leden 2022. Zákon dává vládě pravomoc vyhlásit další bonusová období vždy na kalendářní měsíc. Nárok na kompenzační bonus vzniká v případě, kdy v bonusovém období oprávněná osoba zaznamená pokles tržeb alespoň o 30%. Srovnávacím obdobím jsou přitom libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od června do října 2021. Sezónní podnikatelé, kteří přes léto svou činnost provozovat nemohou, použijí jako srovnávací období poslední zimní období před vypuknutím pandemie, tj. období od listopadu 2019 do března 2020.

Zákonem stanovené porovnání příjmů a zjištění, zda jsou splněny zákonné podmínky pro nárok na kompenzační bonus, je možné provést až po skončení daného bonusového období. Za první bonusové období tak nebude možné srovnání provést dříve než 1. 1. 2022. Ze znění zákona přitom vyplývá, že k vyřizování žádostí o kompenzační bonus je možné přistoupit až po skončení daného bonusového období. Samotný kompenzační bonus je proto možné začít vyplácet nejdříve začátkem ledna 2022. Finanční správa proto doporučuje, aby žádosti o aktuální kompenzační bonus byly podávány nejdříve po 1. lednu 2022.

Viz také https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/kompenzacni-bonus/kompenzacni-bonus-2022

Krizové ošetřovné

Podle zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19, ze dne 23. 12. 2021 mají zaměstnanci, kteří musejí zůstat doma se svými dětmi z důvodu nařízených karanténních opatření (uzavření školského zařízení, karanténa ve třídě případně karanténa dítěte) opět nárok na zvýšené ošetřovné. Nárok na ošetřovné mají rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu u standardního ošetřovného. Nárok na ošetřovné mají za stejných podmínek i osoby pečující o starší školou povinné děti závislé na péči jiné osoby, o nezaopatřené starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami, se závažnými poruchami učení a o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních či týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Rodiče se mohou v péči o dítě střídat, od ledna 2022 mohou o dítě kromě rodičů pečovat i další příbuzní, kteří s dítětem nemusí žít v jedné domácnosti. Nárok na pobírání krizového ošetřovného mají kromě zaměstnanců také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí pojistné na sociální zabezpečení.

Základní parametry krizového ošetřovného:

  • změny platí od 1. 11. 2021 (zpětně) do 28. 2. 2022;
  • výše ošetřovného činí 80 % denního vyměřovacího základu;
  • pro zaměstnance v pracovním poměru je stanovena denní minimální výše 400 Kč při plném úvazku;
  • podpůrčí doba (doba výplaty) se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy anebo jejích části;
  • v průběhu péče se mohou pečující osoby střídat i vícekrát, přičemž vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu;
  • společná domácnost není vyžadována v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé (např. prarodiče)a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance;
  • potvrzení školy se nedokládá, nahrazuje se čestným prohlášením osoby, která o dítě pečuje.

Viz též https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

Rádi Vám poskytneme veškeré další informace o uvedené problematice, obraťte se na nás https://jkcredit.cz/kontakt/

Nabídka na míru