V obecném povědomí není tato informace příliš rozšířená, nicméně již více než 20 let existuje povinnost každého zaměstnavatele mít firemního lékaře, současné právní předpisy potom stanoví povinnost mít smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb. Tato povinnost se týká každého zaměstnavatele, bez ohledu na počet zaměstnanců nebo rizikovost prací, od firem administrativních až po např. stavební firmy. Smluvního poskytovatele pracovnělékařské péče musí mít i zaměstnavatel, který má pouze jednoho zaměstnance.

Stávající právní úprava specifikuje pracovnělékařské služby v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, kde se stanoví:

Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud dále není stanoveno jinak, je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem.

Zaměstnanci sice obvykle mají svého registrujícího praktického („obvodního“) lékaře, každý zaměstnavatel je však přesto povinen smluvně zajistit poskytovatele pracovnělékařských služeb. Zákon sice připouští, aby zaměstnanci chodili na pracovnělékařské prohlídky ke svému registrujícímu praktickému lékaři, ale jen výjimečně. Je to možné v případech, kdy zaměstnanci vykonávají práce zařazené pouze do první kategorie rizikovosti, ze kterých nevyplývá pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví zaměstnanců (do první kategorie tak lze zahrnout např. většinu administrativních prací), a není-li součástí vykonávané práce činnost, pro kterou jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy. Zaměstnavatel tak může výjimečně zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u registrující praktického lékaře zaměstnance, ale to se skutečně jedná výhradně o případy, kdy zaměstnanci jsou zařazeni pouze do první kategorie rizikovosti (např. zaměstnanci v administrativě). Ani v tomto případě však zaměstnavatel není zbaven povinnosti smluvně si zajistit ostatní služby pracovnělékařské péče. Kromě lékařských prohlídek zaměstnanců zahrnují služby pracovnělékařské péče i řadu dalších úkonů, jako např.:

  • hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání
  • poradenství v oblasti lékařské péče
  • školení první pomoci
  • lékařský dohled u zaměstnavatele

Podstatná je tak zejména otázka lékařského dohledu, který se provádí na pracovišti zaměstnavatele jedenkrát za rok, případně jedenkrát za 2 roky u prací zařazených do první kategorie rizikovosti. Registrující praktický lékař zaměstnance samozřejmě detailně nezná pracovní činnosti a podmínky na pracovišti zaměstnavatele, nemůže proto zaměstnavateli v těchto otázkách poradit. Proto je nezbytné, aby každý zaměstnavatel měl smluvně zajištěné služby pracovnělékařské péče.

Nesplnění této povinnosti může být místně příslušnou hygienickou stanicí pokutováno, přičemž pokuta v krajních případech může dosáhnout až částky 1.000.000,- Kč. Nepodceňte tedy tuto svoji povinnost!

Rádi Vám s tím pomůžeme, pokud potřebujete se zajištěním smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb pomoc, obraťte se na nás!

Nabídka na míru