Termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmu za r. 2021

Podnikatelé, kteří odevzdávají daňové přiznání v listinné podobě, fyzicky na územním pracovišti finančního úřadu (poštou či osobně) mají termín nejpozději do pátku 1. dubna 2022.

V případě elektronického podání daňového přiznání se termín pro odevzdání posouvá o jeden měsíc, až do pondělí 2. května 2022.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je termín pro odevzdání pátek 1. července 2022.

Daňové přiznání zaměstnanců

Zaměstnanci musejí odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2021, jestliže v uplynulém roce měli jiné zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, nájmu, kapitálových příjmů či z ostatních daňových příjmů vyšší než 6.000 korun za rok. Dále v případě, kdy v některém měsíci minulého roku pracovali současně pro 2 či více zaměstnavatelů a z těchto zaměstnání odvedli zálohovou daň z příjmu.

Zaměstnanci, kteří nepodávají daňové přiznání a chtějí si nechat od zaměstnavatele zpracovat roční zúčtování daně, musí roční zúčtování daně podepsat ve mzdové účtárně zaměstnavatele nejpozději do 15. února 2022. Do tohoto termínu je rovněž nutné dodat veškeré doklady o případných slevách na dani, daňovém zvýhodnění či odčitatelných položkách.

Nedoplatky a přeplatky na dani z příjmů

Případný nedoplatek na dani z příjmu či samotnou daň z příjmu je třeba uhradit v termínu pro podání daňového přiznání.

Finanční úřad má na vrácení přeplatku lhůtu 30 dní. Jestliže jste podali daňové přiznání k dani z příjmu do řádného termínu, je přeplatek splatný ve lhůtě do 30. dubna u listinné formy daňového přiznání, do 1. června u elektronické formy daňového přiznání, resp. do 30. července při využití služeb daňového poradce.

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení

Přehled o příjmech a výdajích je třeba podat na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a na zdravotní pojišťovny nejpozději do 1 měsíce po odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů. Doplatky jsou potom splatné do osmi dnů od podání přehledu.

Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti za rok 2021

Zaměstnavatel je povinen do 1. března 2022 podat vyúčtování ze závislé činnosti v papírové podobě, elektronické podání má lhůtu do 21. března.

Vyúčtování srážkové daně za rok 2021

Termín pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby (srážkové daně) za rok 2021 je 1. dubna 2022.

Silniční daň a daň z nemovitých věcí

Pro daň silniční je termín pro odevzdání daňového přiznání a splatnost daně za r. 2021 nejpozději do 31. ledna 2022. Ohledně daně z nemovitých věcí je v případech, kdy u daňového subjektu v uplynulém roce 2021 došlo ke změnám ve vlastnictví nemovitého majetku, povinnost odevzdat řádné případně dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí nejpozději do 31. ledna 2022. Pokud v roce 2021 nedošlo u poplatníka k žádným změnám ve vlastnictví nemovitého majetku, daňové přiznání se nepodává. U poplatníků, u kterých daň z nemovitých věcí nepřesáhne 5.000,- Kč je splatnost daně z nemovitých věcí do 31. května 2022. Poplatníci, jejichž daň z nemovitých věcí přesahuje 5.000,- Kč zaplatí první splátku daně do 31. května 2022 (provozovatelé zemědělské výroby a chovu ryb do 31. srpna 2022), doplatek daně je potom splatný do 30. listopadu 2022.

Podrobný daňový kalendář pro rok 2022 naleznete na stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/cs/danovy-kalendar .

Rádi Vám poskytneme veškeré další informace ohledně termínů platných v letošním roce 2022, obraťte se na nás https://jkcredit.cz/kontakt/

 

Nabídka na míru